142) Z lamusa (srebrny) 2, 2018, pastel olejny, 90x65 cm